Stanovy Unie katolických žen

Článek 1

Název spolku: Unie katolických žen, z.s. (dále jen “UKŽ)

Sídlo: Praha 6, Thákurova 3, PSČ 169 OO

Působnost : Česká republika

Právní forma : Zapsaný spolek dle Zákona § 214 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “zákon”)

Článek 2

Poslání, náplň činnosti a cíle

a) Posláním UKŽ je

– napomáhat katolickým ženám přijímat svou odpovědnost za rodinu, duchovní společenství i za celou současnou společnost v duchu evangelia;

b) Členky UKŽ

– se podílejí na životě svých farních společenství,

– podporují církev v jejím úsilí o pozvednutí mravnosti, upevnění rodiny a ochranu práv člověka od jeho početí do okamžiku smrti, v úsilí o sociální spravedlnost a o sjednocení křesťanů,

– účastní se charitativních akcí a organizují pomoc potřebným ve svém okolí,

– spolupracují s domácími i zahraničními organizacemi křesťanského resp. charitativního zaměření,

c) s cílem

– dosáhnout legálními prostředky (zejména osobním příkladem, výchovou a dalšími prostředky) změny smýšlení veřejnosti o křesťanských hodnotách a postoje společnosti k duchovním hodnotám a potřebám lidského života.

d) UKŹ vyvíjí činnost jako „soukromé sdružení křesťanů“ v souladu s C I C.

Článek 3

Složení

a) UKŽ sdružuje

1) skupiny katolických žen zejména při farních společenstvích (dále jen “skupiny”),

2) zájmová a charitativní sdružení katolických žen (dále jen “skupiny”) a

3) jednotlivé členky sdružení, popř. členy “podporující”, resp. “patronátní” (dále jen “podporující člen”).

b) Činnost skupiny se rozvíjí pod duchovním vedením správce farnosti, popřípadě člena řeholního společenství, popřípadě poučeného laika. Činnosti skupiny se dle zájmu účastní také rodiny, přátelé a příznivci členek skupiny.

Článek 4

Členství

a) UKŽ sdržuje ženy katolického vyznání. Podporujícím členkou či členem však může být každý, kdo chce sdružení podporovat (viz dále “člen podporující”). Členství v UKŽ je dobrovolné, z UKŽ může členka svobodně vystoupit.

b) Členství vzniká přihlášením k UKŽ. Členství  člena podporujícího vzniká přihlášením k UKŽ, popř. ke konkrétní skupině.

c) Členství zaniká dohodou, vystoupením nebo úmrtím členky či podporujícího člena, vyloučením členky nebo podporujícího člena nebo  zánikem UKŽ.

d) Členka může být vyloučena na základě rozhodnutí sněmu, jestliže porušuje členské povinnosti nebo se dopustila takového jednání, které je v rozporu se stanovami či cíli UKŽ či prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno spolku; to platí též o členu podporujícím.

e) UKŽ vede seznam všech členek a členů podporujících. Původní seznam členek a členů podporujících občanského sdružení Unie katolických žen se přijetím těchto stanov stává neplatným a neúčinným. Nově se do seznamu UKŽ zapisují členky, které byly zvoleny do orgánů UKŽ, a další osoby, které o přijetí do UKŽ požádají.

f) V seznamu členek se vedou tyto údaje : jméno, příjmení, pobočka/skupina/farnost, adresa pro doručování včetně e-mailové adresy a telefonu.

Článek 5

Práva a povinnosti členek

a) Členky UKŹ mají právo :

 • zúčastňovat se akcí UKŽ, resp. skupin a podílet se na jejich činnosti,
 • užívat zařízení zřizovaná sdružením, resp. skupinou
 • volit a být voleny do orgánů UKŽ,
 • prostřednictvím výboru UKŽ nebo skupiny se vyjadřovat k morálním a sociálním otázkám

b)  Členky UKŽ jsou povinny:

 • dodržovat stanovy,
 • platit členské příspěvky, jejichž výši a splatnost určuje nejvyšší orgán UKŽ.

Status podporujícího člena

a) právo být informován o činnosti UKŽ, popř. konkrétní skupiny,

b) povinnost, namísto aktivní účasti  (včetně výkonu funkcí), podporovat sdružení či konkrétní skupinu finančními, hmotnými, popř. duchovními dary (modlitbou).

Článek 6

Orgány UKŽ 

Orgány UKŽ jsou sněm jako nejvyšší orgán, předsedkyně jako statutární orgán a výbor jako výkonný orgán UKŽ.

a) Sněm

 1. Sněm je nejvyšším orgánem UKŽ. Je svoláván výborem 1 x ročně. Sněmu mají právo se účastnit všechny členky UKŽ a členové podporující. Sněm je schopný se platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členek UKŽ a rozhoduje prostou většinou hlasů všech přítomných členek, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedkyně. Není-li sněm usnášení schopný, stanoví předsedkyně termín konání náhradního sněmu tak, aby se náhradní sněm konal minimálně 14 dnů a maximálně 6 týdnů po termínu řádného sněmu. Takto svolaný náhradní sněm je vždy usnášení schopný.
 2. Sněm :
 • volí a odvolává předsedkyni a členky výboru
 • přijímá změnu stanov
 • stanoví zásadní směry činnosti
 • stanoví zásady použití finančních prostředků a majetkových hodnot a hlasuje o způsobu tvorby finančních zdrojů na konkrétní akce
 • stanoví výši a splatnost členských příspěvků
 • kontroluje a schvaluje hospodaření
 • rozhoduje o vyloučení členky a člena podporujícího
 • rozhoduje o rozpuštění UKŽ a v případě zániku UKŽ rozhoduje o naložení s majetkem UKŽ

b) Předsedkyně

 1. Předsedkyně je statutárním orgánem UKŽ. Jedná jménem UKŽ a zastupuje jí navenek, rozhoduje v záležitostech fungování UKŽ.
 2. Podepisování za UKŽ se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí svůj podpis předsedkyně UKŽ.
 3. Pro platnost  rozhodnutí o převodu či výběru finančních prostředků vyšších než 50.000,- Kč z účtu či pokladny UKŽ je vyžadováno schválení výboru. Pro platnost rozhodnutí o zcizení či zatížení nemovitostí UKŽ se vyžaduje souhlas sněmu.
 4. Je volena na 3-leté funkční období. Táž osoba může být do funkce předsedkyně volena opětovně.
 5. Předsedkyně navrhuje vnitřní předpisy UKŽ, vede seznam členek, podává sněmu zprávu o výsledcích hospodaření.

c) Výbor

 1. Výbor  je výkonným orgánem UKŽ. Skládá se z předsedkyně, dvou místopředsedkyň, jednatelky a dalších tří členek výboru. Členky výboru jsou voleny na  3-leté funkční období. Do funkce členky výboru lze tutéž osobu volit opětovně. V mezidobí je v případě potřeby výbor doplňován kooptací členek.
 2. Každá z místopředsedkyň zastupuje samostatně v době její nemožnosti vykonávat funkci.

Článek 7

Hospodaření sdružení

a) Skupiny ani jednotlivé členky neručí za závazky UKŽ. UKŽ odpovídá za své závazky vůči třetím osobám do výše svého majetku. Svou činnost vykonává UKŽ jako hospodářsky nevýdělečný subjekt.

b) Majetek sdružení tvoří dary, veřejné dotace, úroky a výnosy z majetkový hodnot a výnosy z činnosti UKŽ.

c) Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Jednotlivé úkony správy majetku provádí členka výboru k těmto úkonům výborem pověřená.

Článek 8

Doba trvání

Trvání  UKŽ není časově omezeno.

Článek 9

Rozpuštění, zrušení, fúze, rozdělení UKŽ

a) V případě dobrovolného rozpuštění nebo zrušení UKŽ soudem bude provedena likvidace jmění UKŽ podle zákona. Likvidační zůstatek bude použit k veřejně prospěšnému cíli. Likvidátor nabídne likvidační zůstatek spolku, který je svým účelem obdobný UKŽ.

b) Při fúzi spolků bude uzavřena smlouva o  sloučení  nebo splynutí spolků dle zákona.

c) Při rozdělení UKŽ bude uzavřena smlouva o rozdělení sloučením nebo smlouva o rozdělení se založením nových spolků dle zákona.

Článek 10

a) Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.

b) Stanovy v  tomto znění  byly přijaty sněmem UKŽ konaným dne 11. dubna 2015 v Praze.

Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).